Opvang via SamSam

 

Ik zoek opvang voor mijn kind(eren)!

Ik wil graag kleinschalige flexibele opvang in huiselijke sfeer voor mijn kind(eren), het liefst in mijn directe woonomgeving. De gastouder past bij mijn persoonlijke wensen en behoeften en vangt mijn kinderen met de nodige zorg en aandacht op zodat ik mij kan richten op mijn werkzaamheden buitenshuis. 

 

Gastouders die via SamSam opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:

 • Graag met kinderen omgaan;
 • De opvang goed weten te combineren met hun eigen gezin;
 • Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen;
 • Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling;
 • Voldoen aan de selectiecriteria.

GOB SamSam adviseert en bemiddelt tussen ouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op financieel gebied. Om dit te realiseren, zorgt GOB SamSam voor:

Een gevarieerd aanbod van gastouders in Assen en Midden-Drenthe
Gastouders worden bij hen thuis geselecteerd door één van de bemiddelingsmedewerkers. Bij dit gesprek wil de bemiddelingsmedewerker een zo compleet mogelijk beeld van de gastouder krijgen wat betreft pedagogische kwaliteiten. Er wordt gekeken naar veiligheid, hygiëne, gezinssamenstelling en beschikbaarheid. Gaat de gastouder daadwerkelijk opvangen, dan dienen er verklaringen omtrent gedrag te worden ingeleverd bij GOB SamSam van zowel de gastouder als ook van haar huisgenoten van 18 jaar en ouder (wettelijk verplicht).

Een passend voorstel
Uw aanvraag voor gastouderopvang wordt in behandeling genomen door de bemiddelingsmedewerker,die bij u thuis een intakegesprek afneemt waarin uw wensen ten aanzien van de opvangdagen en opvangtijden en uw wensen ten aanzien van de gastouder aan de orde komen. Nadat u een voorstel voor een gastouder heeft gekregen, gaat u kennismaken met de gastouder. Deze kennismaking gebeurt doorgaans bij de gastouder thuis en heeft een vrijblijvend karakter.

Goede afspraken
Onafhankelijk van elkaar bellen de ouder(s) en de gastouder naar GOB SamSam om aan te geven of de kennismaking naar wens is verlopen. Is dit het geval dan zal GOB SamSam een koppelingsgesprek organiseren waarbij ouder(s) en gastouder en de bemiddelingsmedewerker de afspraken vastleggen ten behoeve van de overeenkomst van opdracht. Ook praktische afspraken omtrent de opvang komen dan aan bod. Na twee à drie maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden waarin zonodig afspraken gewijzigd kunnen worden.

Duidelijke registratie van de afgenomen opvanguren
De gastouder houdt maandelijks via het digitale urenregistratiesysteem bij welke dagen en tijden zij opvang heeft geboden. Zowel u als ouder en de gastouder kunnen inloggen met een eigen persoonlijke inlogcode. Zo heeft u te allen tijde inzicht in de urenafname en de kosten van de gastouderopvang.

De gastouder vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De gastouder geeft zelf aan hoeveel kinderen zij kan en wil opvangen, met inachtneming van de wettelijke normering:

• Eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar worden meegeteld bij het maximum aantal op te vangen kinderen;
• Een gastouder mag 5 kinderen onder de 4 tegelijkertijd opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld). Van die 5 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar;
• Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld). Van die 6 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar;
• Een gastouder moet een goede achterwachtregeling hebben als er meer dan 3 kinderen tegelijk worden opgevangen. Dit houdt in dat er een volwassen persoon binnen één kwartier aanwezig kan zijn in geval van nood.

Op 10 april 2017 heeft de jaarlijkse GGD-inspectie plaatsgevonden op ons kantoor. Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar een 7-tal domeinen;

 • Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang
 • Ouderrecht
 • Personeel
 • Pedagogisch beleid
 • Klachten
 • Veiligheid en gezondheid
 • Kwaliteit gastouderbureau

De gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Tijdens de inspectie is een gesprek gevoerd met de houders van GastOuderBureau SamSam.
Alle items zijn voldoende beoordeeld. Hiermee voldoet het GOB aan de eisen van de Wet op de Kinderopvang.”

Het volledige rapport kunt u inzien via de website van SamSam of in het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

Bekijk het Inspectierapport

  

Op de volgende locaties hebben we nog leuke en enthousiaste gastouders beschikbaar:

 • Westerbork: een leuke plek voor dagopvang en BSO;
 • Pittelo: een leuke plek voor dagopvang op maandag en dinsdag;
 • Kloosterveen: Diverse plekken voor dagopvang en BSO;
 • Beilen: Diverse plekken voor dagopvang en BSO;
 • Marsdijk: Diverse plekken voor dagopvang en BSO;
 • Hooghalen: Een leuke, warme plek voor dagopvang

Klik hier voor een overzicht van alle gastouders!

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij GOB SamSam door middel van het aanmeldformulier.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een van onze bemiddelingsmedewerkers contact op voor het kennismakings-/intakegesprek.

 

 

 

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO