Werken via SamSam

Ik wil graag gastouder worden bij SamSam!

Ik ga graag met kinderen om. Ik kan de opvang goed combineren met mijn eigen gezinssituatie. Ik heb tijd en ruimte om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan het gastkind. Ik vind het belangrijk om samen te werken met een betrouwbaar bureau, die mij goede begeleiding en ondersteuning biedt bij mijn werk als gastouder. Om opvang te kunnen bieden voldoe ik aan de volgende criteria.

 • SamSam biedt alle gastouders de informatiemap aan. Een map waar allerlei informatie te vinden is over de werkwijze van SamSam. Informatie ook met betrekking tot veiligheid en hygiene, jouw rol als gastouder en de opvang in de praktijk.
 • SamSam biedt een duidelijk en overzichtelijk digitaal urenregistratiesysteem. Via het systeem kan de gastouder de opvanguren registreren en ter akkoord aanbieden aan de ouder(s). Ook kunnen er bestanden worden gedownload die het gastouderbureau aanbiedt.
 • SamSam heeft als service een ruim assortiment aan uitleenartikelen om gastouders praktisch te ondersteunen bij het opvangen van de gastkinderen.
 • SamSam hecht waarde aan gemotiveerde gastouders met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Door het aanbieden van o.a. intervisie, thema-bijeenkomsten, inloopochtenden, EHBO herhalingsavonden en lezingen/workshops geven wij de gastouder de gelegenheid hun kennis te verdiepen en daarbij hun professionaliteit te vergroten: Groeien van startbekwaam naar vakbekwaam.
 • SamSam biedt gastouders de mogelijkheid om gebruik te maken van een speel-o-theek.
 • SamSam hanteert de kassiersmethode. De vergoeding van de gastouder wordt overgemaakt na ontvangst en verwerking van een volledig ingevuld registratieformulier. Pas daarna krijgen ouders de factuur toegezonden. Als gastouder loopt u dus geen enkel risico. Onafhankelijk van het betalingsgedrag van je vraagouder ontvangt u de vergoeding waar u recht op hebt (Zelfstandig Ondernemende Gastouders vormen hierop een uitzondering).

De gastouder vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De gastouder geeft zelf aan hoeveel kinderen zij kan en wil opvangen, met inachtneming van de wettelijke normering:

• Eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar worden meegeteld bij het maximum aantal op te vangen kinderen;
• Een gastouder mag 5 kinderen onder de 4 tegelijkertijd opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld). Van die 5 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar;
• Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen (eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld). Van die 6 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar;
•  Een gastouder moet een goede achterwachtregeling hebben als er meer dan 3 kinderen tegelijk worden opgevangen. Dit houdt in dat er een volwassen persoon binnen één kwartier aanwezig kan zijn in geval van nood.

Als zwangere ondernemer, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenote kunt u sinds juni 2008 een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV krijgen. U kunt dan tijdig stoppen met werken en u hoeft na de bevalling niet gelijk weer aan de slag te gaan. Deze regeling heet Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) en is een onderdeel van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Als gastouder valt u onder freelancer, dus heeft u ook recht op een uitkering. Klik hier om naar de website van de UWV te gaan

In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook. Veel gastouders blijken echter meer belasting te betalen dan noodzakelijk is.

Als u als gastouder geen zelfstandige ondernemer voor de belastingdienst bent, moet u de inkomsten jaarlijks opgeven als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. U betaalt dan ongeveer 1/3 deel belasting over uw belastbare inkomen (gastouders die 65 jaar of ouder zijn betalen minder belasting).

Als u aan bepaalde eisen voldoet, kunt u ervoor kiezen zelfstandig ondernemende gastouder te worden. U kunt dan gebruik maken van allerlei fiscale regelingen die ten behoeve van ondernemers in het leven zijn geroepen. Hierdoor draagt u aanzienlijk minder af aan de belastingdienst! Zie rekenvoorbeelden.
Of er in uw geval sprake kan zijn van ondernemerschap, hangt van uw feitelijke omstandigheden af. U wordt door de Belastingdienst beoordeeld op diverse punten.

De belangrijkste zijn:
* winstgevendheid van de onderneming;
* mate van zelfstandigheid;
* aantal opdrachtgevers (vuistregel minimaal 3);
* bekendheid naar buiten;
* het lopen van debiteurenrisico;
* deugdelijke administratie en boekhouding.


Een andere belangrijke eis om gebruik te mogen maken van de fiscale voordelen is dat u voldoet aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uren per kalenderjaar moet hebben gewerkt ten behoeve van uw onderneming. Deze uren kunnen naast de opvanguren bestaan uit: de tijd die u kwijt bent met opruimen en schoonmaken nadat de kinderen weer naar huis zijn, het volgen van cursussen, de administratie etc. Daarnaast moet u meer dan 50% van uw werkzame tijd besteden aan uw bedrijf.

De belangrijkste fiscale voordelen voor gastouders zijn:
* zelfstandigenaftrek;
* startersaftrek (maximaal 3 jaar);
* investeringsaftrek;
* MKB-vrijstelling.


Bent u wel ondernemer maar voldoet u niet aan het urencriterium (bijvoorbeeld in het startjaar), dan kunt u wel van de investeringsaftrek en MKB-vrijstelling gebruik maken.

 

Nanny aan huis (gastouder zijn aan huis bij de vraagouder)

Werkt u in het huis van de vraagouder, dan kunt u ook werken via de Regeling Dienstverlening aan huis.

Werken volgens de Regeling Dienstverlening aan huis mag alleen indien u minder dan 4 dagen per week werkt. Het aantal uren dat u per dag maakt is niet van belang.
Het is eigenlijk een vorm van loondienstverband, maar de vraagouder (werkgever) hoeft geen loonbelasting en werknemers premies (loonheffing) af te dragen en heeft ook geen administratieve verplichtingen.
Dat heeft tot gevolg dat u geen gewone werknemer bent. U heeft dus ook geen recht op WW, WIA of Ziektewet. Uw werkgever mag u ontslaan zonder ontslagvergunning of duidelijke reden. Wel dient de vraagouder een opzegtermijn te hanteren.

Binnen de Regeling Dienstverlening aan huis heeft u recht op:

 • Minstens het wettelijk minimumloon.    
 • Vakantiegeld (8%).    
 • Vakantiedagen (doorbetaalde).    
 • Doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)    
 • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg    
 • Een veilige werkomgeving (ARBO)

Afhankelijk van het aantal dagen, uren en kinderen kiest een vraagouder (wel of niet in overleg met u of het gastouderbureau) voor welke betalingsvorm er opvang gaat plaatsvinden.

  

 

  

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij GOB SamSam door middel van het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een van onze bemiddelingsmedewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakings-/selectiegesprek.

 

 

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO