Scholingsaanbod en activiteiten

GastOuderBureau SamSam streeft ernaar dat alle gastouders die verbonden zijn aan SamSam, jaarlijks bijscholing krijgen aangeboden. Het doel van de bijscholing is om gastouders de gelegenheid te geven hun kennis te verdiepen en daarmee hun professionaliteit te vergroten. Dit ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk en het waarborgen van de kwaliteit van de opvang. Groeien van startbekwaam naar vakbekwaam!

Het scholingsaanbod heeft betrekking op het gebied van:
• Pedagogisch handelen (specifieke onderwerpen over bijvoorbeeld samen opvoeden, zelfvertrouwen bij kinderen, ADHD, omgaan met lastig gedrag, etc);
• Veiligheid en hygiëne (brandpreventie, veiligheid in en om huis);
• Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (welbevinden, observeren, zorgsignalen).

Deze onderwerpen komen aanbod tijdens:
• Herhalingsavond Kinder-EHBO;
• Themabijeenkomsten (ook toegankelijk voor de vraagouders);
• Lezingen / Workshops (in samenwerking met instanties zoals Bureau Jeugdzorg, GGD etc);
• Gebruik van de Gastouderacademie als online-leeromgeving, naslagmogelijkheid en ter voorbereiding van de EHBO-herhalingsavond;
• Intervisiebijeenkomsten.

SamSam organiseert regelmatig inloopochtenden voor onze gastouders.
Tijdens deze ochtend is de bemiddelingsmedewerker aanwezig en is er tijd en ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Dit alles onder genot van een kopje koffie of thee!
Wij zitten in de ruimtes van de BSO, op het kantoor van SamSam of bij een gastouder, dus het is mogelijk om de kinderen mee te nemen.

Deze jaarlijkse verplichte herhalingsavond houdt in dat je kennis omtrent EHBO wordt opgefrist door te oefenen. Verplicht onderdeel van de avond is reanimatie en het gebruik van de AED.

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:Foto 4

Typische gevaren bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen 

 • Acuut levensreddend handelen
 • Alarmeren
 • Wondverzorging en het aanleggen van verbanden
 • Vergiftigingen
 • Preventie van ongevallen in en om het huis.

 De cursist krijgt een certificaat uitgereikt na de praktijktraining en voldoet hiermee aan de eisen van het oranje kruis.

 

Als je werkzaam bent in de kinderopvang kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.
Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

De taining omgaan met de Meldcode voor gastouders wordt jaarlijks op een avond verzorgd door Gea Rutgers.

Gastouderbureau SamSam heeft een abonnement op de Gastouderacademie. Hiermee hebben alle bij ons aangesloten gastouders toegang tot de website http://www.gastouderacademie.nl

Alle gastouders kunnen zich digitaal (bij)scholen via E-Learning. Via SamSam krijgt de gastouder een eigen inlogcode die toegang biedt tot een online-leeromgeving. Hier is alles te vinden over de ontwikkeling van kinderen en het werk als gastouder. Ook prima te gebruiken als naslagwerk en een goede voorbereiding op de jaarlijkse herhalingsavond EHBO.

Twee maal per jaar organiseert SamSam voor de ouders en gastouders een thema-avond waarbij er onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met het opvoeden en begeleiden van kinderen. Een greep uit de onderwerpen:

 • Kinderen en internet;
 • Spelen en speelgoed;
 • Weerbaarheid en zelfvertrouwen van kinderen;
 • De motorische ontwikkeling van kinderen;
 • Temperament;
 • Kindertekeningen;
 • Voeding en beweging.

Jaarlijks worden er minimaal twee intervisiebijeenkomsten door SamSam georganiseerd voor gastouders.
Tijdens deze avonden kunnen er verschillende onderwerpen aan de orde zoals bijv.:

 • Het pedagogisch beleid van SamSam;
 • De omgang met de ouder(s);
 • Gastouder zijn, wat betekent dat? De voordelen, de nadelen en de dilemma’s;
 • Kwaliteiten die je nodig hebt als gastouder;
 • Positionering in de markt en de relatie met het gastouderbureau;
 • Hoe om te gaan met lastige situaties/dilemma’s.

Een lezing wordt incidenteel georganiseerd op basis van actuele zaken met betrekking tot de opvoeding en opvang van kinderen. De lezing wordt verzorgd door een deskundige. Dit kan zijn een gedragswetenschapper, een arts, fysiotherapeut etc.
Tijdens een workshop levert de gastouder een actieve bijdrage aan de avond door vanuit haar eigen opvansituatie ervaringen te delen en te bespreken. Onderwerpen hebben te maken met het gastouderschap, beroepshouding en professionaliteit.

Contactgevens

GastOuderBureau SamSam
Stationsstraat 9
9401 KV Assen

Tel. 0592 309071

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.30 uur tot 16:30 uur

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Urenregistratie

Urenregistratie

Wij zijn aangesloten bij

  

Brancheorganisatie Kinderopvang 


Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

degeschillencommissie2Logo geschillenvrij

 Logo Lidmaatschap KNGO